Единен регистър по Изборния кодекс

Сметната палата подържа Единен регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в съответния вид избори. В ЕРИК се публикува освен основна информация за участниците в изборите, и имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения; имената на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата; декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети; наименованията на социологическите агенции и на рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които партиите, коалициите и инициативните комитети работят.

В 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания участниците в изборите изпращат гореизброената информация на Сметната палата на хартиен и електронен носител за включване в регистъра. Всяка новопостъпила по време на предизборната кампания информация се изпраща в 7-дневен срок, за да бъде включена в регистъра.

След произвеждане на изборите в регистъра се публикуват и отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите.

Данните са налични в публичния регистър до провеждането на следващите избори от същия вид.

Единният регистър по Изборния кодекс на Сметната палата осигурява публичност и прозрачност на финансирането на предизборните кампании. Всеки гражданин може да открие в него информация за партиите, коалициите и инициативните комитети, участващи в съответния вид избори, която те са подали в Сметната палата.

Контакти

Адрес: ул. „Екзарх Йосиф“ 37, София 1000

Телефони: 02 8116 871; 02 8116 836; 02 8116 866

Електронен адрес: delovodstvo@bulnao.government.bg