Избори за членове на Европейския парламент от Република България

Резултати от проверката за съответствие между размера на дарените или предоставени за предизборната кампания средства възлизащи на обща сума над 1000 лева и размера на доходите на лицето.

Легенда:

- Има съответствие

- В получената информация от базите данни на НАП и НОИ не са установени данни за доходи или наличната информация не покрива напълно размера на дарените/предоставени средства.

Имена Парични с-ва Непарични с-ва Обща стойност Съответствие
Сума: